Västra Götalandsregionen har som första vårdgivare i landet breddinfört mobil röntgen i flera av länets kommuner. Röntgensjuksköterskan Tony Jurkiewicz berättar om ett prisvinnande innovationsprojekt som ökade tryggheten för patienterna och frigjorde hundratals timmar i vården.

Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska och projektledare samt Sofia Sundberg, röntgensjuksköterska, visar den 3,5 kilo lätta röntgenkameran som det mobila röntgenteamet använder sig av. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Johanna Ewalds St Michaels

 

I Göteborgs stad, Härryda kommun, Öckerö kommun, Partille kommun och Mölndals stad röntgas numera en stor andel sköra och äldre patienter direkt på sitt boende vid misstänkt fraktur, i stället för på sjukhuset. I centrum för arbetet står en liten, hopfällbar röntgenapparat på 3,5 kilo. Men det är människorna i vården som tillsammans har förändrat inte bara röntgenklinikens arbete utan en hel vårdprocess.

– Jag tror och hoppas att det vi har gjort kan vara till nytta för andra. Givetvis måste man göra anpassningar till enskilda förutsättningar men det finns mycket kunskap att hämta från vårt arbete, säger delprojektledaren Tony Jurkiewicz.

Arbetet startade som ett projekt 2021 på Sahlgrenska universitetssjukhuset med ett stöd på nästan 3 miljoner kronor från Innovationsfonden. Resultaten blev så goda att metoden nu har införts på bred front under benämningen ”Personcentrerad mobil röntgen”. Att sätta patienten i centrum för hela projektet har varit viktigt, enligt Tony Jurkiewicz. De statliga utredningarna och omställningen till Nära vård har bidragit till arbetet.

– Vi försökte få till mobil röntgen redan 2011 men då föll det på resursfrågan. Reformen har bidragit till att folk har börjat tänka lite annorlunda. Man är enig idag om att vi inte ska skicka sköra, äldre och multisjuka patienter till sjukhus om vi inte måste. Och när inte heller ekonomin är så bra behöver vi verkligen fundera över vilka patienter som inte ska läggas in på specialistsjukhus.

Idag åker Tony och hans kollegor ut med den mobila röntgenutrustningen till boenden där personalen misstänker att en äldre person har fått en fraktur. Främst gäller det bäckenfrakturer men även handleder och andra mindre skador kan röntgas ute i fält.

– Mellan 1 mars och 20 december 2023 röntgade vi 134 personer. 70 procent av dem hade inte någon fraktur. Och när vi hittade en fraktur som inte krävde specialistvård kunde patienterna många gånger stanna kvar på boendet och få fortsatt vård i sin trygga hemmiljö, med personal som de känner. Det här innebär att både akuten och vårdavdelningarna på sjukhusen avlastas, säger Tony Jurkiewicz.

Robert Höglind och Tony Jurkiewicz tog emot Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspriset 2023.

Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Paul Björkman

Gammal idé – nytt arbetssätt
Tanken på att ta röntgenutrustningen till patienten i stället för tvärtom är inte ny. Redan under första världskriget prövades mobil röntgen på soldater i fält med Marie Curies utrustning ”Petite Curie”. Hoppar man fram till början av 2000-talet hittar man flera projekt, bland annat på Skånes universitetssjukhus, där mobil röntgen testades på flera vårdboenden med goda resultat.

En litteraturstudie från Lunds universitet 2014 belyste olika omvårdnadsaspekter i samband med mobil röntgen på särskilda boenden. Studien visade att alla yrkeskategorier ställde sig positiva till arbetssättet. Men också att det var nödvändigt att ha en stark vårdorganisation med fasta rutiner kring hur man skulle använda den mobila verksamheten.

Idén har alltså prövats och utvärderats utan att det lett till något breddinförande. Vad är då nytt den här gången?

– Ingen har nog gjort det på det här sättet tidigare. Vi fokuserade på fallskador med misstänkt höftfraktur och samverkade mellan region, kommun och patientföreträdare i workshops med läranderum och tjänstedesign. Svaret av undersökningen finns tillgängligt direkt efter avslutad undersökning vilket möjliggör fortsatt hantering av individen till rätt vårdnivå, säger Tony Jurkiewicz.

Han menar att framgångsfaktorn ligger i att vi fokuserat på att skapa värde för patienten och tittat på hela vårdkedjan tillsammans med samtliga inblandade vård och omsorgsaktörer.

– Vad vi gör med röntgensvaret är den viktigaste frågan. Vi kan inte åka ut och röntga om svaret inte tas om hand av någon. Därför har alla som berörs fått vara med i processen. Alltifrån patienter och anhörigrepresentanter till ortopeder och sjukgymnaster, berättar han.

Tjänstedesign ett stort stöd i projektet
Med hjälp av tjänstedesigner och flera andra stödfunktioner arbetade projektet fram en tydlig process för hela vårdkedjan. En spindel i nätet blev Sjukvårdens larmcentral, som idag tar emot larmen om misstänkta frakturer från vårdpersonal på boenden och i hemsjukvården. Larmcentralen skickar ut mobil röntgen och samordnar körningarna. Vad som händer efter bilddiagnostiken är tydligt fastslaget i vårdens rutiner. Den lilla andel patienter som behöver sjukhusvård kan få en plats direkt på vårdavdelning i stället för att gå via akuten. Sammantaget är vinsterna stora: färre besök på akuten, färre patienter på vårdavdelningar, minskat behov av följeslagare från boendena och ett stort antal minskade transporter.

Under projekttiden röntgades även interner på Kriminalvårdens anstalter, en patientgrupp som nu också ska omfattas av den ordinarie verksamheten.

– Där rör det sig oftare om idrottsskador och de är sällan akuta. Att röntga de patienterna på plats är både effektivare och säkrare. Kriminalvården sparar på resurskrävande transporter och risken för fritagningar minskar.

Även närsjukvårdsteamen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer under våren 2024 att få tillgång till mobil röntgen. Röntgenkliniken ska nu utbilda flera undersköterskor i att röntga bäcken och höfter. Målet är att utvidga den mobila verksamheten och använda klinikens resurser på bästa sätt. Effektiviteten och vinsterna behöver ses ur ett helikopterperspektiv, menar Tony Jurkiewicz.

– Det ska man ska ha klart för sig – vi på röntgenenheten har inte blivit mer effektiva av det här. Om jag röntgar på klinik gör jag ju många fler patienter per dag. Men det jag åstadkommer där ute är till mycket större nytta för både individen och sjukvårdssystemet i stort. När du börjar få in det perspektivet, då blir det bra!

Hans tips i omställningsarbetet är att ta fasta på det som går att genomföra. Visst finns det utmaningar i alla utvecklingsprojekt men det viktiga är inte låta det ta för mycket energi.

– Du har alltid resurser! Frågan är hur du kan använda dem på bästa sätt. Börja med patienten i fokus och det praktiska. Om du ser motgångarna är det lätt att du fastnar där. För oss var pengar och resurser ett problem till en början, så vi valde att lägga de tankarna åt sidan och fokuserade på att skapa värde för såväl patienten som för medarbetarna i regionen och kommunerna.

När Tony Jurkiewicz långt senare presenterade projektresultaten för en grupp politiker fanns det ingen tvekan om nyttan med mobil röntgen.

– Alla ville att det skulle införas permanent. Resurser tillfördes i en tilläggsöverenskommelse om mobil röntgen.

Bilden av patientresan visar de olika momenten och processen för arbetet med personcentrerad mobil röntgen.
Illustration: Felicia Hjelmqvist 

5 tips i omställningsarbetet

Personcentring
Att alltid utgå från individens behov, förutsättningar och möjligheter för att skapa värde för dem som vi är till för.

Samverka
”Det är viktigt att alla är med från början och att man är uthållig. Få alla att förstå att detta är något som är bra för individen och därmed blir bra för både den regionala och kommunala hälso- och sjukvården.”

Kommunicera
”Vi har tagit alla chanser vi fått att prata om projektet. Vi har föreläst och gästat konferenser. När jag är ute på boenden passar jag alltid på att prata med personalen, sprida kunskap och lyssna in deras tankar och behov. Det har resulterat i att vi nu får allt fler remisser med specifikt önskemål om mobil röntgen”

Fokusera på arbetsflöden
”Vi tog tidigt hjälp av en tjänstedesigner för att klarlägga vårdprocesserna. Där var också bilder ett viktigt stöd till skriftlig dokumentation.”

Ta ett helhetsperspektiv
”Radiologin är ingen vinnare i detta. Men det som kan betraktas som en kostnad hos oss inom radiologin leder till stora effektiviseringar för vårdsystemet i stort.”

 

LÄNK: Sahlgrenska Universitetssjukhuset om personcentrerad mobil röntgen och kontaktuppgifter till projektledarna
https://www.sahlgrenska.se/forskning-utbildning-innovation/innovation/personcentrerad-mobil-rontgen/

LÄNK: Genomföranderapporten om personcentrerad mobil röntgen
https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/aktuellt2/rapporter_och_dokument/genomforanderapport-personcentrerad-mobil-rontgen-ett-samverkansprojekt-mellan-region-kommun-och-patientforetradare/