Personuppgiftslagen

Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR

I och med att du ansöker om medlemskap samtycker du till att vi sparar och behandlar dina personuppgifter, vilka är personnummer, namn, adress, telefon och mailadress, samt titel och arbetsplats. Syftet med denna behandling är att kunna behandla din medlemsansökan, distribuera vår medlemstidning samt skicka ut inbetalningskort för medlemsavgift och i förekommande fall fakturera deltagaravgift avseende föreningens studiedagar.

 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, detta innebär också att du avslutar ditt medlemskap. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas i två år efter att du avstått från att erlägga medlemsavgift eller när du begärt utträde ur föreningen.

 

De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster gentemot dig. Personuppgiftsansvarig är Föreningen för Chefer & Ledare org.nr 817601-3681.

 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter (detta innebär också att du avslutar ditt medlemskap). Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mona.ohrn60@gmail.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.